Софтвер за архивирање и управување со документи


Ultima Records Management

Сите документи на еден клик!

  • софтвер за архивирање и управување со електронски и физички документи
  • безбеден онлајн пристап
  • согласно закон за архивско работење

Софтверска апликација која овозможува целосна контрола на движење на вашите документи од прием и заведување во деловодник, распределба по организациони единици, класификаицја на тајност на документот, негова дигитализација и физичко архивирање на дефинирана локација.

Едностано пребарување, можност за превземање на електрнскиот документ, печатење, праќање веднаш преку форма за електронска пошта на цел или дел од документот.

Ограничен пристап до документи и инфромации преку повеќе контролни точки како и целосен увид на кориснички активности, пребарувања и користења на документи.

Развиен според законот за архивирање, ќе бидете сигурни дека работите по законските регулативи. Модернизирајте го вашето работење со воведување на електронски деловодник. Целокупната база и сите записи на ULTIMA® Records Management System се веб базирани и заштитени согласно највисоките стандарди за пристап и чување на електронска копија на податоци и документи. Cloud решение без потреба од инсталирање или инвестирање во дополнителни ресурси.

3,000 ден

SHOPPING CART

close